Politikker

På Kirkeskovsskolen følger vi en række politikker, principper og regler herunder ordensregler og en værdipolitik. Du kan læse dem og finde ud af, hvilket fundament skolen er bygget op omkring.

Det er skolens politik, at, mobiltelefonen skal forblive slukket i skoletasken med mindre andet er aftalt med læreren.

4. - 6. klasse må anvende mobilen i frikvartererne, den skal dog være på lydløs. Reglerne er indarbejdet i ordensreglerne.

 
Politikker og principper
 • Antimobbestrategi
 • Badning

  Principper for badning

  At bade efter idræt er en integreret del af den danske idrætstradition. Derfor bør det som udgangspunkt også være en naturlig del af skolens idrætsundervisning. 

  Forældrene har pligt til at sørge for, at barnet har håndklæde med til idræt hver gang. 

  Det tilstræbes, at eleverne er under opsyn af en voksen af samme køn.

  Hvis et barn mistrives som følge af fællesbadning efter idræt, er det en problematik, som skolen tager alvorligt. I disse tilfælde indgår skolelederen i dialog med idrætslærer, forældre og elev om i fællesskab at løse de problemer, der er opstået, således at barnet igen kan deltage i badning. 

  På Bestyrelsens vegne 

  Lenette Gaardbo

  Formand

 • God opførsel
 • Kost og motion
 • Lejrskole
  • Lejrskole finder sted i 6. klasse. Lejrskolen kan max. udgøre 5 dage. Min. 2 lærere deltager.
  • Udgifterne til lejrskole i 6. klasse afgøres i hvert enkelt tilfælde af klassen og skolens leder.
  • Der stræbes efter et nogenlunde ens niveau.
  • For øvrige klassetrin kan hytteture / overnatning arrangeres med max. 2 overnatninger i samarbejde mellem forældre og lærer. Lærerne deltager inden for normal skoletid.
  • Skolen bidrager ikke økonomisk.
  • Der skal foreligge børneattest for deltagende forældre. Denne attest må max. være 1 år gammel.
  • Forældrebetalingen udgør kr. 75,00 pr. elev pr. dag til dækning af udgifter til kost.
  • Klassekassen kan forsøde turen, hvis det på forhånd er aftalt.
  • Opsparing for den enkelte elev kan ikke accepteres. På denne måde sikres det, at brugerbetalingen i skolen holdes på et absolut minimum.

  Rude den 11. november 2014

 • Omsorgspolitik
  Kirkeskovsskolens omsorgsplan
 • Ordensregler

  Vær mod andre, som du ønsker, at andre skal være mod dig.

  • Gå på gangene.
  • Ryd op efter dig.
  • Vilde lege foregår udenfor.

   

  0. – 3. klasse.

  Der er som hovedregel udeordning for alle elever i 0. til 3. klasse. Når du har spist din mad, skal du gå ud, med mindre det regner meget. Gårdvagterne tager bestik af vejret. Spisepausen er fra kl. 11:30 - 12:05.

  4. – 6. klasse.

  Der er som hovedregel udeordning for alle elever i 4. til 6. klasse. Når du har spist din mad, skal du gå ud, med mindre det regner meget. Gårdvagterne tager bestik af vejret. Spisepausen er fra kl. 11:30 - 12:05.

  Her må I være:

  Det er primært 0. til 2. kl., der er i skolegården, men resten af skolens elever må også være her, under behørig hensyntagen til de mindre elever.

  3. og 4. klasse må også være på sportspladsen bag hallen.

  5. og 6. klasse må også være på parkeringspladsen ved hallen samt fodboldbanen mod øst. 

  Andet

  Snekastning på sportspladsen.

  Mobiltelefon

  Det er skolens politik, at, mobiltelefonen skal forblive slukket i skoletasken med mindre andet er aftalt med læreren.

  4. - 6. klasse må anvende mobilen i frikvartererne, den skal dog være på lydløs.

   

 • Rusmidler

  Vi finder det vigtigt, at den samlede institution for Kirkeskoven er i stand til at støtte og hjælpe børn, der direkte har problemer med rusmidler eller indirekte oplever problemer med rusmidler i deres familier.

  Rusmidler er stoffer, der virker stimulerende på centralnervesystemet, som fremkalder såvel fysisk som psykisk afhængighed (fx alkohol, tobak, narkotika og kemikalier mv.).

  I forhold til rusmidler tilstræbes følgende:

  1. Misbrug af lovlige og ulovlige rusmidler forebygges.
  2. Børnene må under ingen omstændigheder indtage alkohol når de er i børnehave, SFO eller skole. 
  3. Ved arrangementer i børnehave, SFO eller skoleregi, hvor der er børn tilstede, indtages der ingen form for alkohol, med mindre der er indgået særlige aftaler herom. 
  4. Enhver med mistanke om misbrug af rusmidler/ konstateret brud på reglerne om rusmidler har pligt til at reagere. 
  5. Klasselærer og SSP-lærer orienterer forældrene om skolens principper for rusmidler. 
  6. SSP-lærer har det overordnede ansvar for forebyggende initiativer i forhold til rusmidler – herunder orientering af medarbejderne om den nyeste viden på området.

   

 • Sejlads

  Skolen har ansvaret for elevernes sikkerhed og sundhed ved sejlads, og det kan ikke forudsættes, at eleverne på forhånd har særlige søsikkerhedsmæssige kompetencer.

  Såfremt skolen i forbindelse med f.eks. lejrskole og ekskursioner foretager sejlads i f.eks. kano eller robåd, skal de deltagende lærere altid sikre;

  • At eleven og dennes forældre er blevet gjort bekendt med skolens retningslinjer.
  • At eleven deltager på frivillig basis.
  • At forældrene har givet skriftlig accept af sejladsen. Jf. skrivelsen "Tilladelse til sejlads i kano eller robåd".
  • At fartøjet er CE-mærket eller typegodkendt.
  • At eleven bærer redningsvest.
  • At eleven er instrueret i sikkerhed om bord og ved, hvordan der udvises godt sømandsskab.
  • At eleven kan svømme mindst 25 meter.
  • At forældrene er gjort bekendt med, at det er egen ulykkesforsikring, der dækker, hvis uheldet er ude.

  Desuden skal de deltagende lærere være særlig opmærksomme på:

  • Om vind- og vejrforholdene tillader sejladsen.
  • At sejladsen skal foregå i sikker nærhed af land.
  • At oplysninger om sejladsen og antallet af personer om bord altid er meddelt personer i land.

  Rude den 13.09.2011.

 • Spilleregler for samarbejde
 • Tilsyn med elever
 • Undervisningens organisering
 • Vikardækning

  Principper for vikardækning

  Som hovedregel indsættes der vikar til varetagelse af undervisningen i fornødent omfang ved lærers fravær.

  En lærers fravær kan opstå ved sygdom, møder, korte kurser, barns 1. sygedag, akut lægebesøg, begravelse, afspadsering m.m.

  Da de kommunalt afsatte midler til vikarlønninger imidlertid ikke tilnærmelsesvis er tilstrækkelige, kan denne hovedregel fraviges ved lærers kortere fravær i følgende tilfælde:

  • Ved specialundervisning

  De berørte elever følger undervisningen i klassen.

  Hvis en undervisningslektion læses af to lærere 

  Undervisningen varetages af den fremmødte lærer.

  Ved sløjd, håndarbejde og hjemkundskab

  Såfremt disse fag ligger i ydertimer, vil elever i 5. & 6. klasse i særlige tilfælde kunne blive sendt hjem, hvis hjemmet forinden er blevet underrettet. 

  Andet

  Såfremt skolen ikke råder over den fornødne kapacitet af vikarer, kan det blive nødvendigt, at finde alternativer.

  Rude den 02. juni 2008.

  Elsebeth Geert-Jørgensen, Bestyrelsesformand

  Dorte Næsborg, Skoleleder

 • Værdipolitik

  Kirkeskovsskolens overordnede målsætning beskriver, hvilke værdigrundlag der ligger til grund for det daglige arbejde med børnene.

  Målsætningen for undervisningen er at udvikle og styrke et kreativt arbejdsmiljø for både børn og voksne.

  Fysiske rammer: 

  • At skabe en rolig, tryg hverdag for børn og voksne.

  Faglige rammer: 

  • At den enkelte elev tilegner sig arbejdsmetoder, faglige færdigheder og optimal viden.

  Personlig udvikling:

  • At give børn og voksne mulighed for at respektere andre og opøve selvstændighed.
  • At føle ansvar overfor sig selv og andre.
  • At udfolde fantasi og kreativitet.
  • At styrke selvværd og den naturlige nysgerrighed.

  Skole / hjem – samarbejde:

  • At etablere et gensidigt forpligtende samarbejde omkring det enkelte barn.