Antimobbestrategi

Formål:

For at Kirkeskovsskolen bliver et rart sted at være for børn og voksne:

 • Skal alle frit kunne give udtryk for, hvordan de har det både hjemme, i SFO og skolen og/eller på vej til og fra disse og opleve, at de tages alvorligt.
 • Skal der sættes systematisk fokus på elevernes og de voksnes fysiske og psykiske arbejdsmiljø herunder mobning og de indbyrdes relationer.

Målsætninger:

Kirkeskovsskolen og forældrene har et fælles ansvar for at børnene:

 • Bevarer deres selvværd.
 • Undgår krænkende og negative handlinger.
 • Mærker respekt og anerkendelse for sociale færdigheder, og fordi de er til.
 • Undgår chikane og grove drillerier.

Definition af mobning:

En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Mobning er, når drillerier bliver pinefulde og afvisende.

Mobning kan være:

 • Verbal (f.eks. øgenavne)
 • Social (f.eks. blive holdt udenfor)
 • Materiel (f.eks. få ødelagt sine ting)
 • Psykisk (f.eks. blive truet eller tvunget til noget)
 • Fysisk ( f.eks. blive slået eller sparket)
 • Digital mobning.

Digital mobning:

Digital mobning (eller cyberchikane) foregår via digitale medier på Internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred. 

Forebyggelse af mobning:

Personale og ledelse:

Alle fokuserer på at skabe trivsel, tryghed og arbejdsro for børn, forældre og kolleger ved at arbejde med god omgangstone og –form.

Dette indebærer blandt andet:

 • At man taler ordentlig og hensynsfuldt til og om hinanden.
 • At man lytter og udviser omsorg for hinanden.
 • At man lader være med at slå eller drille hinanden.
 • At man udviser ansvar og vilje til at arbejde sammen.
 • At man respekterer hinandens forskelligheder – der skal være plads til os alle sammen.
 • At man behandler sine kammeraters/ venners ting pænt.

Jf. God opførsel på den samlede institution Kirkeskoven.

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvartererne, vægter skolen tilstedeværelsen af gårdvagter højt.

Mindst hvert 3. år udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering med afsæt i Den nationale Trivselsmåling. På baggrund af resultatet udarbejdes en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses.

Digital mobning:

Der er udarbejdet regler for brug af mobiltelefoner i skoletiden.

I timerne skal mobilen være i tasken og på lydløs. Den må bruges efter aftale og til undervisningsbrug:

 • Hvis man skal ringe hjem, skal man spørge en voksen først.
 • 5. & 6. klasse må bruge mobilen til spil, musik, surfing, sociale medier mm. i spisepausen, hvis ikke andet er aftalt.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen, bliver mobilen konfiskeret og udleveres først ved endt skolegang.

Klassen:

Mobning er som udgangspunkt ikke en konflikt mellem to børn, men er langt mere kompliceret, hvor der foruden offer og mobber ofte også er en stor gruppe af medløbere og passive tilskuere, som spiller vigtige roller.

Denne viden indebærer blandt andet:

 • At voksne og børn opstiller klasseregler mod mobning.
 • At underviserne løbende igangsætter positive fællesaktiviteter for børnene.
 • At man fører en kontinuerlig dialog om kammeratskabsforhold.
 • At de voksne søger at forstærke den sociale status hos den elev, der har risiko for at blive mobbet.  

Digital mobning:

Skolen underviser løbende børnene i en fornuftig brug af mobiltelefonen og internettet herunder digital mobning.

Forældrene:

Det er af stor betydning for bekæmpelse af mobning:

 • at blot en mistanke om, at mobning forekommer, er grund nok til at hjemmet og skolen kontakter hinanden.
 • at også forældrene er parate til at vurdere en sag fra flere sider.
 • at hjemmet stoler på skolens dømmekraft, hvis der skulle opstå konflikter børnene imellem.
 • at der i hjemmet tales pænt om kammeraterne og andre forældre og voksne.
 • at man ikke bevidst isolerer børn i klassen f.eks. i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder ved kun at inviterer de for tiden mest populære. 

Digital mobning:

Som forældre er det vigtigt at være klar over, at det ikke er en krænkelse af privatlivet fred, hvis man kikker sit barn ”over skulderen”, når han/ hun sidder og chatter; men at det er en naturlig ting at gøre, for at drage omsorg for barnet og engagere sig i barnets aktiviteter på nettet. 

Hvad gøres i tilfælde af mobning herunder digital mobning?

Forældre:

Bliver man som forældre bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt, at man tager kontakt til klasselæreren eller skolens leder, således at problemets omfang kan blive afdækket.

Elev:

Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med, at en anden elev fra klassen mobbes, er det vigtigt, at man fortæller om problemet hjemme eller henvender sig til sin klasselærer eller en anden person, man har tillid til.

Digital mobning:

Digital mobning er en voldsom overskridelse af barnets grænser, fordi barnet kan blive mobbet døgnet rundt og er fuldstændig forsvarsløs.

Hvis et barn har modtaget en krænkende MMS, er det vigtigt, at beskeden ikke slettes; men vises til en voksen. Krænkende beskeder kan opleves lige så grænseoverskridende og belastende som fysiske krænkelser og skal altid tages alvorligt, og skolen skal have besked. 

Personale og ledelse.

Senest 10 dage efter at skolens leder er blevet gjort opmærksom på problemet, udarbejdes en handlingsplan.  

Handlingsplan:

 • Klasselæreren taler med eleven for at klarlægge problemets omfang.

Er der tale om mobning, eller handler det blot om en enkeltstående episode?

 • Er der mistanke om mobning, kontakter læreren forældrene hurtigst muligt for at høre deres vurdering. Såfremt forældrene vurderer, at der er tale om et reelt problem, aftales et møde på skolen for forældre, elevens klasselærer og skolens leder. Det aftales med forældrene, om eleven skal deltage i mødet.
 • Inden mødet indhenter klasselæreren en vurdering af elevens sociale relationer og den pågældende lærers kendskab til en evt. mobbeproblematik.
 • På mødet belyses følgende spørgsmål:
  • Afdækning af problemet.
  • Problemløsning. Herunder hvem tale med mobberen og dennes forældre?
  • Der laves en skriftlig aftale.
  • Opfølgning.

Formålet er at bryde et dårligt mønster, forhindre yderligere mobning og beskytte offeret.

 • Ved fortsatte overgreb indkalder skolens leder forældre og mobbere til individuelle møder på skolen. Det gøres klart for forældre og elever, at det vil få konsekvenser, hvis mobningen ikke ophører.

Konsekvenserne kan være:

 1. Den mobbende elev bortvises i op til en uge.
 2. Hvis mobningen fortsætter herefter, bør den mobbende – ikke den mobbede elev, overflyttes til anden skole.

Klage:

Siden den 1. august 2017 har elever og forældre haft mulighed for at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Det gøres ved først at indgive en klage til skolen. Hvis skolen ikke kan give klageren fuld medhold, kan eleven/ forældrene kræve, at den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvaret for skolen, sender klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til DCUM.

DCUM´s daglige leder træffer herefter en afgørelse i klagesagen og kan udstede et påbud om opfyldelse af en handlingsplan.

 

Rude den 6.marts 2018

Siden er sidst opdateret 22. maj 2019