Spilleregler for samarbejde

Hovedformålet med samarbejdet er, at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte barns læring og trivsel.

Gensidige forventninger

Det forventes, at al kommunikation foregår i en god tone og i gensidig respekt, hvilket bl.a. indebærer at lærere, forældre og kammerater ikke omtales negativt i børnenes påhør.

Forældre, pædagoger og lærere har en gensidig forpligtigelse til rettidig at orientere hinanden om forhold, der har eller kan få indflydelse på elevens trivsel eller læring.

Det forventes, at forældrene læser eventuelle mails i Forældre Intra hver dag. Omvendt kan man som forældre forvente, at mails til Kirkeskovens personale normalt vil blive besvaret i løbet af to arbejdsdage.

Skolens ledelse

Børnehave og SFO orienterer via elektroniske nyhedsbreve og øvrige opslag i institutionen.

Skolen orienterer via skoleporten/ ForældreIntra om aktuelle emner.

Bestyrelsen

Én gang årligt udarbejdes Bestyrelsens Årsberetning, som gør status over det sidste års arbejde. Denne lægges på skoleporten/ ForældreIntra og børnehave/SFOens hjemmeside

I forbindelse med det årlige forældremøde, stiller Bestyrelsen med én repræsentant i hver klasse og i børnehaven, for at informere forældrene om bestyrelsens arbejde.

Forældrekomitéen

I skolen varetages samarbejdet omkring den enkelte klasse af en valgt forældrekomité og klassens lærerteam, hvor klasselæreren er den ansvarlige.

Forældrekomitéen arrangerer klassefester, fællesspisning, udflugter m.m.

Klasselæreren deltager ikke i møderne i forældrekomitéen.

Personalet

I børnehaven afholdes der ét forældremøde i efteråret.

Desuden afholdes der en forældresamtale i marts og brobygningssamtaler i oktober.

I skolen afholdes der ét forældremøde i hver klasse ved skoleårets begyndelse. Her deltager en pædagog fra SFO i 0.til og med 2. klasse.

Det tilstræbes, at en forældre fra klassen skriver et referat efter mødet.

Den enkelte klasses lærere har mulighed for at deltage 2 timer i ét årligt klassearrangement. Det er dog en forudsætning, at et sådan arrangement ligger på en hverdag.

Der afholdes to udviklingssamtaler pr. år, én henholdsvis i efteråret og én i foråret. Samtalerne foregår på hverdage inden kl. 17.00. Det enkelte barn får udleveret en elevplan om året, som danner udgangspunkt for samtalen.

Klassens undervisningsteam udarbejder desuden løbende information om arbejdet i klassen i form af nyhedsbreve, ugeplaner, info i Lektiebogen eller lignende.

Yderligere kontakt

Som udgangspunkt foregår al kontakt til personalet via besked i ForældreIntra.

Forældre, som ikke har en computer hjemme, vil kunne benytte den opstillede computer på skolens bibliotek i skolens åbningstid.

Alternativt kan skolens kontor formidle kontakt til skolens personale.

Kontoret har åbent mandag - torsdag kl. 08:00 – 14.00 fredag kl. 08.00 - 13.00 på tlf. 55 42 14 44 eller mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk

Forældrene

Den samlede institutions kerneydelse er trivsel og læring, og det er i den forbindelse forældrenes opgave at sørge for, at deres børn er læringsparate.

Det vil sige

  • At jeres barn møder til tiden. 
  • At jeres barn kommer hver dag (gælder skolebørn) med mindre det er sygt, eller der er givet tilladelse til lovlig fravær fx ferie.
  • At jeres barn er udhvilet.
  • At jeres barn har fået morgenmad – alternativt at det kommer inden kl. 7.30, således at det kan spise morgenmad i børnehave/ SFO.
  • At jeres barn har en god madpakke med.
  • At jeres barn har hensigtsmæssigt tøj på herunder fornuftigt udetøj.
  • At jeres barns taske er pakket til dagens program. I skolen drejer det sig om fx penalhus, idrætstøj og håndklæde, svømmetøj.

Forældrene i Kirkeskoven er bevidste om og tør tage ansvar for, at alle forældre og børn i en børnegruppe føler sig som en del af et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed.

Forældre til børn i den samlede institution deltager så vidt muligt i arrangementer på skolen, i SFOen og/eller i børnehaven.

Forældrene kan efter forespørgsel hos klasselæreren få lov til at deltage i undervisningen, ekskursioner mv.

Nye forældre

Det forventes, at nye forældre i børnehaven orienterer sig om institutionen og orienterer personalet om Deres barn via et besøg, inden barnet starter.

Forældre til børn, der starter i børnehaveklassen efter sommerferien, inviteres til at besøge skolen 3 gange sammen med deres børn i perioden marts – juni.

Ved disse arrangementer møder forældre og børn egen primærpædagog, børnehave-klasselederen, bibliotekaren, SFOens og skolens leder m.fl.

Forældrene får informationer om skolestart og læseindlæring, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs af såvel personlig som generel karakter.

Tilflytterbørn i den skolepligtige alder og deres forældre inviteres til at besøge skolen, inden barnet starter. Ved dette besøg afsættes der tid til, at skolens leder og evt. SFO-lederen taler med barnets forældre om barnets tidligere skolegang, særlige udfordringer m.m.

Såfremt et møde mellem forældre og ledelse ikke er muligt, inden barnet starter, aftales et møde umiddelbart efter.

Rude den 26. marts 2015

Siden er sidst opdateret 20. juni 2019