Undervisningens organisering

Bestyrelsens principper for undervisningens organisering tager afsæt i skolens værdier og målsætning, herunder at udvikle og styrke et kreativt arbejdsmiljø for både børn og voksne. 

Overordnet organiseres undervisningen som: 

 • Fagdelt klasseundervisning
 • Understøttende undervisning
 • Tværfaglige emner i samarbejde mellem flere faglærere/klassetrin
 • Kurser/projekter i afgrænsede emner
 • Temadage fælles for hele skolen
 • Gruppearbejde i skiftende gruppesammensætning
 • Særligt tilrettelagt undervisning i tæt samarbejde med de involverede lærere 

Mulighed for projektarbejde på tværs af fag og klassetrin bør prioriteres højt med henblik på at tilgodese ovenstående værdier og målsætning. 

Elevernes timetal: 

I løbet af foråret forud for et nyt skoleår, udarbejder skolens ledelse et forslag til timefordelingsplan på baggrund af de tildelte ressourcer i henhold til folkeskoleloven og Slagelse Kommunes ressourcetildelingsmodel. 

Det tilstræbes som minimum at overholde vejledende timetal i alle fag. 

Om muligt tildeles 0. klasse 4 støttetimer med kommende dansk-/matematiklærere. 

Om muligt tildeles 1.-3. klasse støttetimer i forhold til den enkelte klasses elevtal og særlige behov. 

Skoledagens længde: 

Det tilstræbes, at alle lektioner skal være afviklet i tidsrummet mellem klokken 8.00 og 14.00 for 0.-3. klasse og mellem klokken 8.00 og 15.00 for 4.-6. klasse. 

Ved forudgående aftale med SFO kan principperne fraviges på omlagte dage – eksempelvis i forbindelse med temadage, ekskursioner, sommerferieafslutning mv. 

Fag- og opgavefordeling: 

Under timetildelingen bør der tages afsæt i lærernes linjefag og/eller tilsvarende kompetencer, således at den enkeltes kvalifikationer bruges bedst muligt.

Pædagoger inddrages i undervisningen i relevant omfang, så også deres ressourcer udnyttes bedst muligt – særligt set i relation til at økonomiske midler er overført fra SFO- til skoleregi.

Vikardækning: 

Ved behov for vikardækning gennemføres den planlagte undervisning så vidt muligt. Ved ansættelse af vikarer bør kompetencer, herunder uddannelse, prioriteres højt. 

Samarbejde med lokalsamfundet:

Det tilstræbes, at give eleverne mulighed for deltagelse i aktiviteter arrangeret i samarbejde med lokale aktører, herunder musikskole, foreningsliv mv. som en del af den obligatoriske / understøttende undervisning. 

Ressourcecenter: 

Der afsættes midler til Ressourcecenterets arbejde i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov. 

Skemalægning: 

Det tilstræbes

 • at skabe helhed og sammenhæng i elevernes skolehverdag og skoleforløb
 • at give gode muligheder for samarbejdet mellem lærere, pædagoger og mellem klasser
 • at fremme skolens pædagogiske målsætninger
 • at de kreative fag fordeles på ugens dage
 • at de humanistiske og naturfaglige timer ligger først på dagen
 • at opnå parallelforløb klassetrin imellem med henblik på samarbejde på tværs af klassetrin fx i forbindelse med differentieret undervisning
 • at engelsk og tysk/fransk ikke ligger i umiddelbart forlængelse af hinanden
 • lektiehjælp placeres i ydertimer
 • at eleverne har minimum 20 minutters sammenhængende frokostpause, samt mulighed for indtagelse af mad/frugt i løbet af eftermiddagen
 • at klasserne deles i håndarbejde, sløjd og hjemkundskab såfremt antallet af elever overstiger 18. 

Temadage: 

Afholdes som udgangspunkt fælles for hele skolen svarende til minimum 10 dage årligt. 

Understøttende undervisning: 

Den understøttende undervisning tilstræbes, udover de obligatoriske emner, at indeholde hovedsaligt kreative, trivsels- eller bevægelsesrelaterede aktiviteter, og kan med fordel varetages af fx pædagoger, eksterne samarbejdspartnere mv. 

Det kan, i forbindelse med udarbejdelse af timefordelingsplanen for et nyt skoleår, overvejes at placere den understøttende undervisning samlet i blokke, fx i forbindelse med ekskursioner/arrangementer mv. i den hensigt at afkorte skoledagen i perioder eller permanent den øvrige del af skoleåret. 

Bevægelse: 

Udover de skemalagte idrætstimer tilstræbes det i høj grad at inddrage bevægelse/kropsbevidsthed som en del af undervisningen.

 

Siden er sidst opdateret 20. juni 2019